Stel u woont rustig aan een dijk of u heeft hier een bedrijf en het Waterschap/Hoogheemraadschap wil deze dijken verzwaren. Dan kan het zijn dat het Waterschap gronden van u wil aankopen. Verder is het mogelijk dat uw uitzicht (ernstig) wordt beperkt. Dit zal betekenen dat u schade zal lijden. Verder vraagt u zich af in hoeverre deze schades worden vergoed. Onderstaand vindt u een beknopte uitleg van deze schades.

De schaden kunnen worden onderverdeeld in twee typen schaden welke een andere uitleg vragen. Ook de vergoedingen zijn anders geregeld:

  1. Onteigeningsschade
  2. Planschade

 

  1. Onteigeningsschade:

Stel het Waterschap/Hoogheemraadschap wil eigendommen van u aankopen. Dan wordt de schade vastgesteld op basis van de Onteigeningswet. Hierbij heeft u recht op een volledige schadeloosstelling.

Hierbij kan er sprake zijn van verschillende soorten schaden:
A. vermogensschade (verlies aan eigendommen en een waardevermindering van het overblijvende).
B. inkomensschade (jaarlijks verlies aan inkomsten).
C. bijkomende schaden. Dit is een  opsomming van uiteenlopende schaden. Ook de redelijkerwijs gemaakte kosten voor deskundige bijstand vallen hieronder.

Vaak is het bepalen van de schade een ingewikkelde materie waarbij deskundigheid van essentieel belang is. Het zou zonde zijn dat er zaken over het hoofd worden gezien.

  1. Planschade:

In geval van planschade wordt u, in tegenstelling tot het principe van de  Onteigeningswet niet volledig schadeloos gesteld. Er wordt een korting van minimaal 2% van de waarde van de onroerende zaak, zijnde het maatschappelijk risico, op de schadeloosstelling in mindering gebracht. In sommige gevallen is deze drempel nog hoger. Soms tot 5%. Verder zijn er nog een aantal valkuilen zoals bijvoorbeeld voorzienbaarheid of passieve risico aanvaarding waarmee rekening dient te worden gehouden.

De schade is voorzienbaar wanneer op het moment van aankoop van het onroerend goed de plannen voor de dijkverzwaring reeds bekend waren.

Passieve risicoaanvaarding houdt in dat een eigenaar bij de eerste zichtbare voortekenen (voorzienbaarheid) van een voorgenomen nadelige planologische wijziging, concrete pogingen moet doen om de oude bouw- en gebruiksmogelijkheden op zijn eigen terrein alsnog te realiseren. Wanneer hij dat niet doet, dan kan hem worden verweten dat hij door stil te zitten (passief) het risico van het vervallen van die mogelijkheden heeft aanvaard.

In sommige gevallen kan dit betekenen dat u (helaas) niet voor een schadeloosstelling in aanmerking komt.

 

Heeft u te maken met een dijkverzwaring en wilt u meer weten kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Call Now Button