Diensten

 

Bemiddeling

Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningen

Zakelijke rechten

Bezwaar en Beroep

Planschade

Nadeel compensatie

Taxaties

Pachtzaken

Bemiddeling

Bij de aan- en verkoop van onroerende zaken zijn wij u graag van dienst. Wij bemiddelen tussen u en de wederpartij en ontzorgen u op het gebied van:

 

 • De aankoop van onroerend goed.
 • De verkoop van onroerend goed aan private partijen zoals agrariërs, beleggers, projectontwikkelaars, zandwinners en particulieren.
 • De verkoop van onroerend goed aan overheden ten behoeve van zaken als woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen, utiliteitsbouw, dijkverzwaring, infrastructuur, sport en recreatie.
 • Het vestigen van zakelijke rechten voor het aanleggen van kabels en leidingen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wanneer er op een object voorkeursrecht gemeenten is gevestigd bent u als eigenaar verplicht om de grond, in geval van verkoop, eerst bij de gemeente aan te bieden. Op deze manier biedt de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de mogelijkheid aan gemeenten (maar ook Provincies en de Rijksoverheid) om meer grip op de grondmarkt te krijgen. Dit ten behoeve van het ruimtelijk beleid en ter voorkoming van prijsopdrijving door speculatie.
De Wet voorkeursrecht gemeenten is een zeer complexe juridische materie met termijnen waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn. Heeft u een object welke is gelegen in een Wvg gebied, en bent u van plan om deze te verkopen, dan is het zeker aan te bevelen om een deskundige in de arm te nemen die u hierin kan begeleiden. Bovendien worden de kosten voor het inschakelen van deskundige bijstand bij verkoop aan de overheid veelal vergoed door de betreffende overheid.

 

 • Wij begeleiden u graag bij de verkoop van een met Wvg belast object aan de overheid.
 • Wanneer er geen overeenstemming over de prijs kan worden verkregen bestaat voor u de mogelijkheid om de rechter de prijs te laten bepalen. Ook hierbij kunnen wij u adviseren.

Onteigeningen

De overheid heeft steeds meer gronden nodig voor de aanleg van wegen, spoorwegen, dijkverzwaring, woningbouw, bedrijventerreinen en andere voorzieningen. U kunt als ondernemer of particulier te maken krijgen met een dergelijk plan. Indien de overheid (een deel van) uw onroerend goed nodig heeft om een plan te verwezenlijken zal in eerste instantie worden onderhandeld over de overname van het object. Komt u er niet uit, en is er sprake van algemeen belang, dan kan de overheid besluiten uw onroerend goed te onteigenen. U heeft in dat geval recht op een volledige schadeloosstelling op het gebied van vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade. Het bepalen van de hoogte van de schadeloosstelling is een zaak met veel technische, financiële en juridische haken en ogen. Volgens de Onteigeningswet heeft u dan ook recht op het inschakelen van deskundige bijstand waarbij de overheid verplicht is om de gemaakte kosten aan u te vergoeden. Het is daarom altijd verstandig een adviseur in te schakelen.

Wij kunnen u van dienst zijn in dit traject middels:

 • De minnelijke onderhandelingsfase met de overheid.
 • Het eventueel volgende onteigeningtraject.

Zakelijke rechten

Voor het aanleggen van bijvoorbeeld kabels en leidingen door netbeheerders worden er Zakelijke Rechten gevestigd. Hierdoor heeft een exploitant het recht om gebruik te maken van uw grond ten behoeve van de uitoefening van eigen bedrijfsactiviteiten. Voor het gebruik van uw grond dient betreffende partij een Zakelijk Recht vergoeding aan u te betalen (als grondeigenaar), of een Meewerkvergoeding (als grondgebruiker). Daarnaast dient een vergoeding aan u te worden betaald voor alle overige schaden welke u hierdoor ondervindt.
Het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de schadeloosstelling is een ingewikkelde zaak met veel technische, financiële en juridische haken en ogen. Wij kunnen u hierin bijstaan om op die manier een goede schadeloosstelling te realiseren. U heeft het recht om deskundige bijstand in te schakelen. De kosten die hieruit voortkomen dienen bovendien door de veroorzakende partij te worden vergoed.

Bezwaar en beroep

Wanneer er ruimtelijke plannen ter inzage worden gelegd (zoals een bestemmingsplan, Provinciaal Inpassingsplan of een Rijks Inpassingsplan) kunt u hier, binnen de gestelde reactietermijn, bezwaar (een zienswijze) tegen indienen. Vervolgens is er, bij de afwijzing van zienswijzen, de mogelijkheid om in Beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het is van groot belang dat een en ander wordt gedaan volgens de voorwaarden die door de overheid zijn gesteld. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt kan de zienswijze of het beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Wij zijn u graag van dienst om uw zienswijze en/of beroepschrift op de juiste manier in te dienen.

Planschade

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een woonwijk of een snelweg aangelegd, waardoor uw woning in waarde vermindert. Hierbij kan er sprake zijn van vermogens- en/of inkomensschade, waardoor u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door:

 • Een planschadeverzoek in te dienen bij de overheid.
 • Het advies van de deskundigencommissie te beoordelen.
 • Advies te verlenen in de bezwaar- en (hoger) beroepsfase.

Nadeel compensatie

Soms neemt de overheid een besluit waardoor u als bedrijf of particulier wordt benadeeld. Hierbij valt te denken aan het afsluiten van een weg waardoor uw bedrijf minder goed bereikbaar is. Door de verslechterde bereikbaarheid komen er minder klanten hetgeen resulteert in omzetderving. Ook kunt u als particulier worden getroffen door een overheidsmaatregel die in uw nadeel werkt. In de meeste gevallen is een verminderd woongenot hiervan het resultaat.
Het nadeel dat u als bedrijf of particulier ondervindt kan in veel gevallen door de overheid worden gecompenseerd. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door:

 

 • Het verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen.
 • Het advies van de deskundigencommissie te beoordelen.
 • Advies te verlenen in de bezwaar- en beroepsfase.

Taxaties

Er zijn verschillende momenten te bedenken waarop uw grond, pand, of bedrijf getaxeerd dient te worden. Dit is niet alleen het geval bij de aan- en verkoop van een object, maar bijvoorbeeld ook bij bedrijfsovername, fiscale vraagstukken, kredietaanvragen en het afsluiten van verzekeringen. Wij kunnen als NRVT gecertificeerd taxateur (Kamer Landelijk Vastgoed) een taxatierapport opstellen waarbij alle relevante aspecten worden toegelicht. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de marktwaarde, executiewaarde of herbouwwaarde.

Pachtzaken

Het is noodzakelijk dat er een goede pachtovereenkomst wordt gesloten waarbij rekening dient te worden gehouden met de wensen van beide partijen. Zo bestaan er vaste termijnen voor verschillende pachtovereenkomsten en is het belangrijk dat de overeenkomst tijdig wordt opgezegd om automatische verlenging te voorkomen. Het niet naleven van verschillende regels binnen het pachtrecht kan desastreuze gevolgen hebben en kan het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen. Wij begeleiden u graag bij uw keuze om te pachten dan wel te verpachten. Naar aanleiding van uw keuze zijn wij u graag van dienst om de zaken goed en gedegen te regelen. Hiermee voorkomt u vervelende verrassingen achteraf.

Kom met ons in contact

Heeft u vragen? U kunt eenvoudig contact met ons opnemen met de genoemde gegevens. Wilt u liever gebeld worden? Stuur ons een bericht via het contactformulier, wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Call Now Button