Diensten van Kuiper Agrarische Makelaardij

Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Bij de aan- en verkoop van onroerende goederen spelen diverse factoren een rol. Naast het feit dat het een emotionele beslissing kan zijn dient er rekening te worden gehouden met vele bedrijfstechnische, economische en juridische aspecten. Bij deze belangrijke beslissingen kunnen wij een rol spelen als agrarisch makelaar. Samen met u kunnen we de te volgen route bespreken om zo te voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een goede overdracht alsmede het realiseren van een goede aan- of verkoopprijs. Dit kan een hoop ellende achteraf besparen zodat u zich volledig kunt richten op datgene waar het u echt om gaat; uw eigen onderneming!

Wet voorkeursrecht gemeenten

Op 6 juli 1981 is de Wet voorkeursrecht gemeenten inwerking getreden. Overheden hebben vaak grond nodig om hun bouwplannen te kunnen realiseren. Concreet houdt dit in dat er een voorkeursrecht tot koop op uw grond gelegd kan worden. Dit heeft tot gevolg dat u uw grond in eerste instantie niet meer op de vrije markt aan kunt bieden. U heeft weliswaar recht op schadeloosstelling maar de regelingen hieromtrent zijn nogal gecompliceerd. Gemeenten zullen zeggen dat zij een marktconforme prijs voor uw grond bieden maar de ervaring leert dat deze prijs toch veelal lager is dan de prijs welke u op de vrije markt zou kunnen krijgen. Nu is het niet zo dat indien u een bod van de gemeente afwijst u uw grond zondermeer alsnog op de vrije markt aan kunt bieden. Er komen nogal wat juridische aspecten bij kijken. Wij hebben veel ervaring met dit gehele proces en kan u bijstaan om uw belangen optimaal te behartigen. In de meeste gevallen hoeft u dit niets te kosten; in beginsel worden de kosten geheel door de overheid vergoed.

N 366Onteigeningen

Onteigening is het zwaarste middel dat de overheid tegen u in kan zetten om u te verplichten afstand te doen van een of meerdere (onroerende) eigendommen. Wij beseffen ons goed dat dit diep in kan grijpen in uw persoonlijke en zakelijke leven. Goede professionele begeleiding kan dan cruciaal zijn om het voortbestaan van uw bedrijf te verzekeren. Wij kunnen opkomen voor uw belangen en namens u minnelijke onderhandelingen met de overheid voeren om tot een goede schadeloosstelling te komen. In het geval er geen overeenstemming wordt bereikt kunnen wij u (indien nodig) ook in een onteigeningsprocedure begeleiden. De ervaring leert dat in vrijwel alle gevallen overeenstemming wordt bereikt en dat er met behulp van een deskundige hogere schadeloosstellingen worden gerealiseerd. Niet geheel onbelangrijk is dat de overheid de deskundigenkosten vrijwel altijd geheel vergoedt zodat onze hulp u uiteindelijk niets hoeft te kosten.

Planschade

Als gevolg van een planologische wijziging, veelal een wijziging van een bestemmingsplan, kunnen er neveneffecten optreden die voor u nadelig uit kunnen pakken. Een nieuw bestemmingsplan maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat u aan een drukke weg komt te wonen of uw zicht belemmerd wordt omdat er een flatgebouw achter uw woning wordt gebouwd. Het is mogelijk dat de schade die u hierdoor oploopt (bijv. toegenomen geluidsoverlast, verminderd zicht, aantasting van de privacy) voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet kunt u ingevolge art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening en (het per 1 juli 2013 inwerking tredende) art. 4:126 e.v. Algemene wet bestuursrecht een compensatie voor deze schade claimen. Hiervoor is het belangrijk dat alle stappen binnen de gestelde termijnen genomen worden. Wij kunnen u in deze procedure begeleiden door de benodigde berekeningen te maken, stukken te schrijven en onderhandelingen te voeren om voor u het maximale resultaat te bereiken.

Nadeelcompensatie

Een overheidsinstantie is onder voorwaarden verplicht tot het compenseren van onevenredige nadelen voor derden die zijn veroorzaakt in de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat er bepaald wordt dat er een wegverbreding moet komen waardoor een toegangsweg tot uw bedrijf gedurende een lange tijd wordt afgesloten. Uw bedrijf is dan niet meer of moeilijker bereikbaar hetgeen kan leiden tot forse omzetverliezen. De ontstane schade kan op basis van de Wet nadeelcompensatie (gedeeltelijk) gecompenseerd worden.

Bezwaarschriftenprocedures

Het kan zijn dat een bestuursorgaan een verzoek van u (bijv. met betrekking tot schadevergoeding) in eerste instantie afwijst. Uiteraard betekend dit niet het einde voor u en is er nog niets verloren. U kunt bezwaar maken tegen het besluit waarbij met name de termijnen, de inhoud en het bewijs een belangrijke rol spelen. Indien het bezwaar vervolgens af wordt gewezen is het zaak om een goed beroepschrift op te stellen.
Wanneer er ruimtelijke plannen ter inzage worden gelegd is het zaak om hier tijdig zienswijzen tegen in te dienen. Wordt er pas in tweede aanleg bezwaar gemaakt dan is het mogelijk dat de bezwaren niet-ontvankelijk worden verklaard. Wij kunnen u van dienst zijn om binnen de gestelde termijnen de juiste zienswijzen in te dienen alsmede bezwaarschriften cq. beroepschriften op te stellen.

Pachtzaken

Het pachten en/of verpachten van een bedrijf of langbouwgronden kan een oplossing zijn als er onzekerheid heerst over de toekomst. In de huidige crisistijd wilt u misschien niet verkopen aangezien de marktwaarde lager kan liggen dan de gewenste opbrengst. Indien u het bedrijf zelf niet meer kan/wilt uitoefenen en deze tijd wilt overbruggen kan verpachting een uitkomst zijn. Daarnaast kan het een oplossing zijn als u uw werkzaamheden wilt staken en uw bedrijfsopvolger te jong is om de zaak over te nemen.
Om de zaken goed te regelen is het noodzakelijk dat er een goede pachtovereenkomst wordt gesloten waarbij rekening dient te worden gehouden met de wensen van beide partijen. Zo bestaan er vaste termijnen voor verschillende pachtovereenkomsten en is het noodzakelijk dat de overeenkomst tijdig wordt opgezegd om automatische verlenging te voorkomen. Het niet naleven van verschillende regels binnen het pachtrecht kan desastreuze gevolgen hebben en kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Wij kunnen u van dienst zijn bij uw keuze om te pachten danwel verpachten en u begeleiden om de zaken goed en gedegen te regelen om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.

Taxaties

Als ondernemer zijn er verschillende momenten te bedenken wanneer uw grond danwel bedrijf getaxeerd dient te worden. Dit is niet alleen het geval bij aan- en verkoop maar bijvoorbeeld ook bij bedrijfsovername, fiscale vraagstukken, verzekeringen of een kredietaanvraag. Wij kunnen voor u een taxatierapport opstellen waarbij de voor u relevante aspecten worden toegelicht. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de huidige marktwaarde, executiewaarde of herbouwwaarde. Voor meer informatie omtrent taxatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.