Wanneer het Waterschap eigendommen van u wil aankopen (voor bijvoorbeeld dijkverzwaring) dan is dit een vaak een ingewikkelde en langdurige materie. Hierbij is het van belang dat u een, ter zake kundige, deskundige inschakelt.

Het niet inschakelen van een gespecialiseerde deskundige is een kans welke u onbenut laat.

Een deskundige is gespecialiseerd in deze (vaak ingewikkelde) materie. Het inschakelen van een deskundige leidt bijna altijd tot een hogere verkoopopbrengst met bijkomende vergoedingen. Deze meeropbrengst kan soms tot oplopen tientallen procenten van de schadeloosstelling.  Dit is mede afhankelijk van de situatie en de complexiteit van de zaak.
Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • de prijsstelling
  • het zoeken naar goede technische oplossingen
  • de condities van de verkoop
  • compensatiegrond
  • enzovoort

Bijkomend voordeel is dat u dit veel van uw (kostbare) tijd bespaart.

Nu denkt u wellicht dat zal mij veel geld gaan kosten.

U heeft recht op het inschakelen van deskundige bijstand. Van iedere burger kan namelijk  niet worden verlangd dat zij goed thuis is in deze materie. Wanneer u een, ter zake kundige, adviseur inschakelt dan worden de redelijkerwijs gemaakte kosten voor het inschakelen van deskundige bijstand door het Waterschap aan u vergoed.
Dit houdt voor u in dat ons advies u niets behoeft te kosten. Dit betreft de vergoeding voor de kosten van deskundige bijstand ter voorkoming van een gerechtelijke onteigening. Het Waterschap is er namelijk bij gebaat dat er een transactie tot stand komt waardoor een (zeer) kostbare onteigeningsprocedure kan worden voorkomen.

In geval van planschade worden de kosten voor het  inschakelen van deskundige bijstand gedeeltelijk vergoed. Dit betreft de advieskosten vanaf het moment dat de planschadetaxateur een concept-advies heeft uitgebracht. Een andere vereiste voor het vergoeden van deskundige bijstand is dat er sprake is van uit te keren planschade.

Wanneer u geïnteresseerd in onze dienstverlening of wanneer u vragen heeft dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

 

Call Now Button